Hoofdinhoud

  Privacyverklaring 

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Vreugdenhil Dordrecht streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Uw patiëntendossier:

Voor een goede tandheelkundige behandeling is het noodzakelijk dat wij uw persoonlijke gegevens in een dossier vastleggen. Het patiëntendossier bevat basisgegevens zoals;

·         Persoonsgegevens (NAW gegevens, geslacht, emailadres en telefoonnummer);

·         Aantekeningen over uw gezondheidstoestand;

·         Aantekeningen over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen;

·         De naam van uw zorgverzekeraar

De gegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

·         Het inplannen van een afspraak;

·         Het aanmaken en bijhouden van uw patiëntendossier;

·         Het uitvoeren van een behandeling;

·         Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren; 

·         Het verbeteren van onze dienstverlening en kwaliteitsbewaking van de zorg; 

·         Het doorverwijzen naar een specialist;

·         Het behandelen van klachten;

·         Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

·         Het generen van statistieken

·         Het personeelsonderwijs

·         Intercollegiale toetsing en teamoverleg

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

 

Bewaartermijnen:

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. 

Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Bij beëindiging van de behandelrelatie dragen we het patiëntendossier, op uw verzoek over aan de nieuwe tandarts of aan uzelf indien de nieuwe tandarts nog niet bekend is.

 

Websites van derden: 

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen (hyperlinks) opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

 

Toegang tot uw dossier:

De gegevens in uw patiëntendossier zijn in te zien door medewerkers die daartoe bevoegd zijn op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Uw gegevens kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Uw gegevens mogen gebruikt worden voor diagnostiek, behandeling en nazorg. Omdat u instemt met een behandeling bij het team van Tandartspraktijk Vreugdenhil gaan wij er vanuit dat u ook akkoord gaat met de onderlinge uitwisseling van gegevens aan andere hulpverleners die betrokken zijn bij uw behandeling, mocht dat nodig zijn.

Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor onderwijs, statistiek, kwaliteitsverbeteringen en ondersteuning van de bedrijfsvoering. Als uw gegevens herleidbaar zijn naar u als persoon, dan zullen wij u om toestemming vragen en kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Anonieme gegevens mogen gebruikt worden zonder uw toestemming. Persoonsgegevens mogen alleen in opdracht van de directie gebruikt worden: ook hier zijn er

zorgvuldigheidseisen van toepassing. Binnen onze praktijk zal dit uitsluitend gebeuren met als doel kwaliteitsverbeteringen. Tot slot is het in uitzonderlijke gevallen wettelijk voorgeschreven dat we uw persoonlijke gegevens aan externen verstrekken. Dit zijn uitzonderlijke gevallen bijvoorbeeld na overlijden of in geval van rampen voor bijvoorbeeld identificatie.

 

Inzage, aanpassing of vernietiging:

Het patiëntendossier is eigendom van de praktijk. Vanzelfsprekend heeft u recht op inzage en op een afschrift van uw dossier. Daarnaast heeft u ook recht op rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Tevens staat het u vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken.

Als u vindt dat uw gegevens aangepast moeten worden dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen. Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om uw gegevens (deels) te laten vernietigen. Dit is alleen mogelijk als de gegevens geen aanmerkelijk belang hebben voor iemand anders dan u zelf. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@eigentanden.nl. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken honoreren.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Onze contactgegevens:

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Maatschap Vreugdenhil, Singel 78, 3311 SJ te Dordrecht 

Telefoon: 078-6132053

Email: info@eigentanden.nl